Strona wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Ciasteczka pozwalają uniknąć konieczności logowania się użytkowników na każdej podstronie serwisu, a także umożliwiają pełne korzystanie ze strony. Ciasteczka zwiększają także bezpieczeństwo korzystania ze strony. W każdej chwili możesz wyłączyć ciasteczka w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Nasi podopieczni

  • Piotr

    Piotr urodził się jako wcześniak w 28 tyg. ciąży bliźniaczej. Stwierdz... więcej

  • Oskar

    Oskarek urodził się w 2001 roku, ma toksoplazmozę wrodzoną, ma porażeni... więcej

  • Aleksandra

    U Oli zdiagnozowano zespół wad wrodzonych, obustronny wrodzony przeprost ... więcej

Zobacz wszystkich

Statut fundacji

Statut Fundacji pod nazwą "FUNDACJA BO CIĘ KOCHAM ".

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Par. 1

1.  Fundacja pod nazwą “FUNDACJA BO CIĘ KOCHAM”, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Bogusławę Ziarkowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Tomaszka w kancelarii notarialnej
w Krakowie, Karmelicka 36/3 w dniu 20.01.2012 r.

3.   Fundacja ma osobowość prawną.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest m. Kraków.

Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4

1.   Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5

1.   Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2.   Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3.  Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych  w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5.  Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

6.  Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Par. 6

1.  Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2.  Nazwa Fundacji brzmi “FUNDACJA BO CIĘ KOCHAM”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Par. 7


Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Par. 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

Par. 9

Celami Fundacji są:

1.   udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją zdrowotną i bytową,

2.   pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi wypadkami losowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,

3.  niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,

4.  niesienie pomocy dzieciom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,

5.  podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

6.   ochrona i promocja zdrowia;

7.  promocja i organizacja wolontariatu.

Par. 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

1.  organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,

2.  organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,

4.  zakup leków i środków medycznych,

5.  zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia   
     codziennego,

6.  pomoc finansową i rzeczową,

7. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

8. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,

Par. 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

Par. 12

1.  Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5000zł, tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.  Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3.  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2)  dotacji, datków i subwencji,

3)  dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację i przy udziale innych osób,

4)  zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5)  operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.

6)  dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Par. 12a

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Par. 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

1.  Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.


Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji


Par. 15a

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) produkcja gier i zabawek , maskotek z logo Fundacji (32.40.Z)
2) sprzedaż detaliczna gier i zabawek (47.65.Z) maskotek z logo Fundacji,
3) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
4) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.87.Z),
5) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana     (79.90.C),
6) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
7) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
8) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
9) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
10) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.),
11) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
12) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego  (46.49.Z),
13) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
14) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z)
15) produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2),
16) działalność wydawnicza (58.1)
17) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18)
18) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
19) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (13.99.Z)
20) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury(17.29.Z)
21) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z).
22) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (47.90.Z)

3.  Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

Par. 15b

Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 5000zł (słownie złotych: pięć tysięcy), pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

Par. 15c

1.  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem  wyodrębnionych zakładów.

2.  Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

3.  Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4.  Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego  kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5.  Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6.  Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7.  Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8.  Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Par. 15d

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V
Władze Fundacji


Par. 16a

1.  Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 8 osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

7. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków, a więc może być zatrudniony w fundacji, a w umowie o pracę może być wpisane także stanowisko np. członek zarządu, prezes zarządu itp.

Par. 16b

1.  Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4.  Zarząd, co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Par. 16c

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
a. we wszystkich sprawach prezes i v-ce prezesi zarządu samodzielnie,
b. we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych wszyscy członkowie zarządu

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. zmiana statutu Fundacji,
h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,             
i. nadzór nad działalnością Fundacji.

Par. 16d

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji powoływana przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

2.  Członkami Rady mogą być Fundatorzy.

3.  Członkowie Rady Fundacji:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Rada Fundacji składająca się przynajmniej z 2 osób.

5. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

6.  Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na pół roku.

7.  Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.

8.  Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

9.  W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.

10. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

11.  Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

12. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

13.  Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:

1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,

2. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,

3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.

14. Rada Fundacji może:

1. podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.

2. wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,

3. opiniować programy działań,

4. proponować zmiany w statucie Fundacji.

Rozdział VI
Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji


Par. 17

1.  Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Par. 18

1.  Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2.  Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji


Par. 19

1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2.  Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

3.  Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji

4.  Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 2 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII
Zmiany Statutu


Par. 20

1.   Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2.   Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe


Par. 21

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa.

Kraków, 27.01.2012 r.

Sponsorzy fundacji

Strony www Złota Polska Ekopartner Radio Kraków

Dziękujemy

Nasi partnerzy

Ligero

Współpracowali z nami

Kwiatostacja Brakes